Słownik pojęć

ADR – międzynarodowa umowa, która określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. W Polsce obowiązuje od 1975 roku. Umowa składa się z części właściwej oraz dwóch załączników (A i B), które kolejno określają podział produktów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń (załącznik A) oraz wymagań dotyczących konstrukcji i dodatkowego wyposażenia pojazdów, dokumentacji oraz osób, które są załogą pojazdu, bądź uczestniczą w przewozie (załącznik B).

Budynek magazynowy – zamknięta budowla o solidnej konstrukcji wykorzystywana do magazynowania towarów.

Dekonsolidacja – zestawienie dużych partii towarów oraz podzielenie ich na mniejsze, rozsyłane do klientów.

Dokument Pz – dokument potwierdzający przyjęcie towaru do magazynu. Dokument zawiera ważne informacje w szczególności nazwę towaru (jego indeks magazynowy, ilość i wartość magazynową (przykładowo wyrażoną w cenach ewidencyjnych.

Dokument Wz – dokument potwierdzający wydanie towaru z magazynu na zewnątrz, tzn. na rzecz kontrahenta.

Droga magazynowa – część podstawowej powierzchni magazynu, która służy do ruchu środków transportowych. Drogi magazynowe to drogi przejazdowe (transportowe) oraz drogi manipulacyjne.

Dystrybucja – ogół czynności, które gwarantują klientowi dostępność dóbr w potrzebnej jakości, ilości, miejscu oraz czasie.

Etykietowanie – znakowanie produktów jednostkowych i opakowań zbiorczych np. oklejanie produktów kodami, naklejkami opisowymi, lub indeksami.

Europaleta – najbardziej popularny w Europie rodzaj drewnianej konstrukcji o wymiarach 800×1200, wykorzystywany do transportu towarów.

Fulfilment – jest to oddelegowanie działań logistycznych sklepu internetowego e-commerce do zewnętrznego operatora logistycznego. Jest to typowy outsourcing konkretnych działań operacyjnych sklepu internetowego, które są niezbędne w funkcjonowaniu sklepu online.

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. System wdrażany przez firmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa (wykluczenia skażenia oraz zanieczyszczenia) podczas magazynowania i dystrybucji wyrobów spożywczych.

Insertowanie – jedna z usług konfekcjonowania, która polega na dodawaniu do głównego produktu dodatkowych elementów uzupełniających ofertę. W praktyce, polega na przyklejeniu elementu promocyjnego (np. ulotki, broszury, lub gadżetu) do głównego produktu.

ISO 9001 – system zarządzania jakością w firmie/organizacji. System ten stanowi strukturę, która umożliwia monitorowanie oraz zwiększanie efektywności działań w danym obszarze, w zgodzie z wymogami odbiorców/klientów oraz obowiązującymi przepisami.

Konfekcjonowanie – kompletowanie towarów w zestawy, opakowania zbiorcze, detaliczne, przesyłki, paczki, zestawy promocyjne.

Logistyka – złożony proces planowania, realizowania i kontrolowania efektywnego przepływu określonych dóbr/materiałów i informacji w czasie i przestrzeni. Logistyka jest ważnym elementem w łańcuchu dostaw, obejmuje wiele działań takich jak np. magazynowanie, kontrolę zapasów, transport.

Logistyka kontraktowa – kompleksowa obsługa magazynowo-logistyczna. Opiera się na długofalowej współpracy między firmą logistyczną, a jej kontarhentami. Logistyka kontraktowa jest najbardziej kompleksową usługą, w skład której wchodzą działania takie jak dowóz przesyłki do magazynu, składowanie towarów, przyjmowanie zamówień od Klienta na kompletowanie zlecenia, jak również dowóz przesyłki do odbiorcy.

Ładunek całopojazdowy – ładunek wypełniający całą powierzchnię pojazdu.

Ładunek opcjonalny – ładunek, który alternatywnie może służyć jako przedmiot załadunku lub zostać dostarczony w zamian.

Ładunek ponadnormatywny – duży towar, który swoimi wymiarami lub wagą przekracza dopuszczalne wielkości określone w przepisach ruchu drogowego.

Magazyn – powierzchnia budynku, służąca do przechowywania towarów.

Magazyn dla kontenerów – wyznaczone przez przewoźnika miejsce, służące do magazynowania, odbierania oraz dostarczania kontenerów operatorom i nadawcom.

Magazyn wysokiego składowania – obiekt przeznaczony do przechowywania towarów wyposażony w certyfikowane regały wysokiego składowania. Regały stanowią równocześnie konstrukcję nośną dla elementów obudowy, czyli dachu i ścian.

Magazynowy system informatyczny (WMS – Warehouse Managment System) – system informatyczny, który wspomaga realizację, kontrolę oraz sterownie przepływem towarów na powierzchni magazynowej. System ten umożliwia tworzenie i generowanie dokumentacji dotyczącej produktów. Klientom umożliwia natychmiastowy podglą on-line aktualnych stanów magazynowych, dat produkcji i ważności towarów.

Miejsce składowania – miejsce wydzielone na powierzchni magazynu, służące do przechowywania towarów przez określony czas.

Miejsce wyładunku – punkt (miejsce), w którym towary są rozładowywane.

Miejsce załadunku – punkt (miejsce), gdzie towar zostaje ulokowany/załadowany przez pracowników na pojazd.

Odpady stałe – wszystkie przedmioty i substancje stałe, które utrzymują zwartą stabilną strukturę powyżej 0°C.

Outsourcing – korzystanie z usług zewnętrznych dostawców/firm. Głównymi przyczynami przyjęcia takiego modelu działania mogą być: – brak dostępu do odpowiedniego miejsca do składowania towaru, – przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia, w której założono taki model działania. – redukcja kosztów, – uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje.

Paleta ładunkowa – sztywna, drewniana konstrukcja służąca do transportu towarów.

Paleta ładunkowa słupkowa – specjalny rodzaj palety przeznaczony do składowania i transportowania towarów. Palety te posiadają słupki umożliwiające piętrzenie paletowych jednostek ładunkowych bez obciążania ładunku znajdującego się na palecie.

Przechowywanie – czynności związane z zapewnieniem odpowiednich warunków towarom umieszczonym w magazynie.

Przepakowywanie – przekładanie towarów z opakowań zbiorczych w jednostkowe lub łączenie pojedynczych produktów. Usługa wiąże się również z wymianą zniszczonych opakowań na nowe, zmianą opakowań ze względu na niewłaściwe opisy.

Przewoźnik zewnętrzny – firma/podmiot wynajmowany w celu świadczenia usług w celu usprawnienia transportowania dóbr np. obejmujący transport samochodowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transportu wodny.

Składowanie blokowe – system magazynowania towaru, w którym nie mamy bezpośredniego dostępu do każdego z elementów, ponieważ towar “na wierzchu” blokuje ten, który jest dalej.

Zagospodarowanie powierzchni magazynowej – funkcjonalne rozmieszczenie poszczególnych obszarów/stref magazynu względem siebie. Powierzchnię magazynową podzielić można na cztery strefy: przyjęć, składową, kompletacji oraz wydań.


Warning: shell_exec(): Cannot execute a blank command in /trans-tok.pl-ersetic/wp-content/themes/blade/comments.php on line 2